CTZ - Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o.

TEL: 01/616-8565
FAX: 01/616-8578
E-mail: ctz@ctz.hr

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) 13.09.2012

Važne izmjene u odnosu na Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (»Službeni list«, br. 53/88 i »Narodne novine« br. 53/91 i 05/02)

  • Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja električne instalacije provode se sukladno zahtjevima iz projekta građevine, ali ne rjeđe od: 
    • - četiri godine za građevine javne namjene, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok 
    • - četiri godine za električne instalacije za sigurnosne svrhe, ako posebnim propisima nije određen drugačiji rok 
    • - petnaest godina za građevine odnosno dijelove građevina stambene namjene 
    • - četiri godine za sve ostale građevine odnosno njihove dijelove

 

Izvor: www.nn.hr

Natrag