CTZ - Centar za tehnologiju zaštite na radu Zagreb d.o.o.
A. Brešćenskog 4
10000 Zagreb

TEL: 01/616-8565 FAX: 01/616-8578 E-mail: ctz@ctz.hr

ZAŠTITA OD POŽARA

Osposobljavanje zaposlenika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom

Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom (N.N., br. 61/94) definirano je da se obveze osposobljavanja odnose na sve osobe zaposlene u pravnim osobama, stručnim službama tijela državne vlasti, tijelima državne uprave, tijelima jedinica lokalne samouprave i uprave te na učenike srednjih škola. Iz obveze osposobljavanja se izuzimaju osobe koje se profesionalno bave poslovima zaštite od požara, osobe osposobljene za dobrovoljne vatrogasce, osobe mlađe od 15 godina, a starije od 60 (muškarci) odnosno 55 godina (žene).

CTZ posjeduje Rješenje za obavljanje poslova osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom (MUP Odjel za vatrogastvo) te stručno i kvalitetno provodi osposobljavanja zaposlenika.

Izrada planova evakuacije i spašavanja te organizacija i provođenje vježbi evakuacije i spašavanja

Prema odredbama Zakona o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10) poslodavac je dužan utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike. Prema tom planu moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine. Te vježbe mogu se provoditi i u suradnji s javnim vatrogasnim postrojbama i drugim javnim službama kako bi sudionici vježbi:

  • imali jasniju predodžbu o stvarnim mogućim kriznim situacijama.
  • imali priliku vjerodostojnije doživjeti neke od mogućih stvarnih situacija ugroze.

Osposobljavanje radnika prema čl. 13. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95, 56/10)

Poslove skladištenja i prometa zapaljivih tekućina i/ili plinova mogu obavljati fizičke osobe koje su osposobljene za obavljanje tih poslova i koje su upoznate s mjerama za sprječavanje nastanka i širenja požara i eksplozije te s postupcima za gašenje požara. Te osobe se moraju pridržavati propisanih mjera zaštite od požara i eksplozija te uputa za siguran rad. U građevinama i na prostorima gdje se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, na vidnim mjestima moraju se postaviti oznake u svezi sa zaštitom od požara i eksplozija, upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara i eksplozije. CTZ obavlja osposobljavanje radnika za rad na siguran način u skladu sa čl. 13. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N., br. 108/95, 56/10).

Izrada Procjene ugroženosti od požara i eksplozija, Plana zaštite od požara i eksplozija i Općeg akta iz područja zaštite od požara

Prema Zakonu o zaštiti od požara (N.N., br. 92/10) građevine, građevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se rješenjem ministra u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara, prema kriterijima, uvjetima i osnovama utvrđenim pravilnikom koji, uz prethodno mišljenje čelnika središnjeg tijela državne uprave za vatrogastvo i Hrvatske vatrogasne zajednice, donosi ministar. Temeljem navedenog rješenja određuju se i rokovi za izvršenje obveza koje iz njega proizlaze. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara dužni su donijeti plan zaštite od požara izrađen na temelju procjene ugroženosti od požara te organizirati službu zaštite od požara. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u treću kategoriju ugroženosti od požara dužni su zaposliti najmanje jednog djelatnika, koji će biti zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara. Vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada razvrstanih u četvrtu kategoriju ugroženosti od požara dužni su imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, koji smije obavljati i druge poslove.

Gore navedeni vlasnici, odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora, odnosno upravitelji zgrada, općim aktom uređuju stanje zaštite od požara, sukladno propisima, vlastitim planovima i potrebama.

CTZ izrađuje stručno, brzo i kvalitetno Procjenu ugroženosti od požara i eksplozija, Plan zaštite od požara i eksplozija i Opće akte iz područja zaštite od požara.

ISPITIVANJA (kliknite za detalje)